Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

1
Đăng nhập vào phần mềm (Hoặc đăng ký tài khoản mới nếu giao dịch lần đầu)
3
Điền đẩy đủ thông tin hồ sơ, đính kèm các chứng từ kèm theo hồ sơ
5
Tra cứu hồ sơ và nhận kết quả
2
Chọn thủ tục hành chính cần nộp trực tuyến
4
Nộp hồ sơ và xác nhận
Xác nhận
1
Đăng nhập vào phần mềm (Hoặc đăng ký tài khoản mới nếu giao dịch lần đầu)
2
Chọn thủ tục hành chính cần nộp trực tuyến
3
Điền đẩy đủ thông tin hồ sơ, đính kèm các chứng từ kèm theo hồ sơ
4
Nộp hồ sơ và xác nhận
5
Tra cứu hồ sơ và nhận kết quả